home    I    about us     I     staff     I     news     I     publications     I     projects     I     donors and partners     I     contact us      I     albanian
Media Watch
>> Alerts and Statements
>> Briefing Papers
>> Reports
>> Research and Studies
>> Press Review
Media Research
>> Media Legislation
>> Media Ethics
>> Media Development and      Independence


Media
Monitoring

Copyright: Albanian Media Institute - Instituti Shqiptar i Medias, 2011
Albanian
media legislation
Albanian media code of ethics
Participating authors Autorë pjesëmarrës
Europe, not  Eurotopia:
a call for debate
Europa, jo Eurotopia:
një ftesë për debat
The Albanian Media Institute, with the support of the Embassy of the United Kingdom, invited journalists and opinionists to participate in the debate "Europe, not Eurotopia," by submitting essays on the topic of European integration of Albania. Since 2012 will be
Instituti Shqiptar i Medias, me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, ftoi gazetarët dhe opinionistët e medias që të merrnin pjesë në debatin "Europa, jo Eurotopia," duke paraqitur ese rreth temës së integrimit europian të Shqipërisë. Duke qenë se viti 2012 do të jetë
                                      ESSAYS ON THE TOPIC OF EUROPEAN INTEGRATION
                                             ESE RRETH TEMËS SË INTEGRIMIT EUROPIAN
a crucial year for Albania's path towards EU, the participants were invited to express their opinions on the following questions: "Where do we stand regarding European integration process? Why are we delayed? What should we do to speed up the process? What obstacles should we overcome? Where do we stand compared to our neighbours? What is the public perception regarding European integration? What is the role of civil society in this process?"

Participants were invited to formulate their opinions in essays of maximum 2,000 words. The essays were published in a portal/link of the Albanian Media Institute and then were forwarded to the main newspapers, for publishing them in accordance with their editorial policies.
një vit vendimtar në rrugën e Shqipërisë drejt BE, pjesëmarrësit u ftuan që tv shprehin opinionet e tyre rreth pyetjeve: "Ku jemi në procesin e integrimit europian? Pse jemi vonuar? Çfarë duhet bërë për ta përshpejtuar procesin? Cilat janë pengesat që duhet të kapërcejmë? Ku jemi në krahasim me fqinjët? Cilat janë perceptimet e publikut rreth integrimit europian? Cili është roli i shoqërisë civile në këtë proces?"

Pjesëmarrësit u ftuan të paraqesin opinionet e tyre në ese jo më të gjata se 2000 fjalë. Esetë u botuan fillimisht në një portal/link të website-it të Institutit Shqiptar të Medias dhe më pas iu dhanë disa gazetave kryesore që i botuan në përputhje me politikat e tyre editoriale.
Read the essays
Lexoni esetë

Adri Nurellari
Agron Gjekmarkaj
Alba Çela
Aleksandër Meksi
Alfred Lela
Ardian Vehbiu

Artan Fuga

Artan Hoxha

Besnik Mustafaj
Blendi Kajsiu

Blerta Hoxha

Ditmir Bushati

Eduard Zaloshnja
Ermal Hasimja
Fatos Tarifa
Gentian Elezi
Geron Kamberi
Gjergji Filipi
Helios Reveli
Henri Çili
Ilir Kalemaj
Lavdrim Lita
Lutfi Dervishi
Mark Marku
Preç Zogaj
Rexhep Meidani
Sokol Balla
Shaban Murati
Zef Preçi