home    I    about us     I     staff     I     news     I     publications     I     projects     I     donors and partners     I     contact us      I     albanian
Media Watch
>> Alerts and Statements
>> Briefing Papers
>> Reports
>> Research and Studies
>> Press Review
Media Research
>> Media Legislation
>> Media Ethics
>> Media Development and      Independence


Media
Monitoring

Copyright: Albanian Media Institute - Instituti Shqiptar i Medias, 2011
Albanian
media legislation
Albanian media code of ethics
EU Award for Investigative Journalism

The EU award for Investigative Journalism aims at celebrating and promoting outstanding achievements of investigative journalists and improving the visibility of quality investigative journalism in the Western Balkans and Turkey.

The EU Award for Investigative Journalism will be awarded each year in seven countries of the Western Balkans in the period 2015-2017. The Award is administered from the regional partnership of seven civil society organizations, coordinated by Peace Institute, Ljubljana.

The Albanian Media Institute as a member of the regional partnership of civil society organizations which is administering the EU award for investigative journalism is seeking for nominations for the award for:

It is possible to nominate for the EU award the investigative stories published or broadcasted at any type of media in Albania print, radio, TV, online or combination of those.
A journalist or a group of journalists can be nominated for the award.

The award fund in Albania in 2016, (for achievements in 2015) is 10,000 Euro. Up to three best entries will be awarded. The individual award prize ranges between 3,000 and 5,000 Euro. A special sub-category for this year’s award will be that of young investigative journalists up to 35 years old. A jury of expert will be established to evaluate the proposals.

The deadline for submission of entries is April 4, 2016.

For more information, please contact: EUAward@institutemedia.org

Çmimi i BE për Gazetarinë Investigative

Çmimi i BE për Gazetarinë Investigative synon të nxitë dhe promovojë arritjet me te mira të gazetarëve investigativë, si dhe të përmirësojë vizibilitetin e gazetarisë cilësore investigative në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi.

Çmimi i BE për Gazetarinë Investigative do të jepet çdo vit në secilin prej shtatë vendeve te Ballkanit Perendimor në periudhën trevjeçare 2015-2017. Çmimi administrohet nga partneriteti rajonal i organizatave të shoqërisë civile, bashkërenduar nga Instituti i Paqes në Ljubljanë.

Instituti Shqiptar i Medias, si anëtar i partneritetit rajonal të organizatave të shoqërisë civile që administron Çmimin e BE për Gazetarinë Investigative kërkon propozime për çmimin për:

Është e mundur të propozohen për çmimin e BE artikuj/kronika investigative botuar apo transmetuar në çfarëdo lloj media në Shqipëri në shtyp, radio, TV, online ose kombinim i këtyre. Për çmimin mund të propozohet një gazetar ose një grup gazetarësh.

Fondi për çmimin në Shqipëri në 2016  (për arritje në 2015) është 10,000 Euro. Çmimet do t’u jepen deri në tre propozimeve më të mira. Çmimi individual varion midis 3,000 dhe 5,000 Euro. Një nën-kategori e veçantë këtë vit do të jetë për gazetarët e rinj investigativë deri në 35 vjeç. Për dhënien e çmimit do të ngrihet një juri me ekspertë.

Afati për paraqitjen e propozimeve është: 4 prill, 2016.

Më shumë informacion gjendet duke kontaktuar: EUAward@institutemedia.org

Ftesa, udhëzimet e plota për paraqitjen e hyrjeve/propozimeve dhe formularët për propozimet janë në dispozicion në linqet  më poshtë:

Ftesë për pjesëmarrje
Udhëzime për dorëzimin e aplikimeve
Formularët

EU Contest
Konkursi BE