Journalism and reporting COVID-19 / Gazetaria dhe raportimi i COVID-19

Journalism and reporting COVID-19

This space is devoted to media coverage of COVID-19, including tips for journalists on various aspects of reporting, articles describing media challenges in covering the pandemic, as well as impressions from the journalists that report on the pandemic in the country. This effort is supported by the project “Promoting Media Literacy and Strengthening Independent Journalism in Western Balkans,” led by Albany Associates LTD., with the financial support of the Foreign & Commonwealth Office.

Gazetaria dhe raportimi i COVID-19

Kjo rubrikë i kushtohet pasqyrimit në media të COVID-19, duke përfshirë  këshilla për gazetarët në lidhje me aspekte të ndryshme të raportimit, artikuj për sfidat e medias në pasqyrimin e pandemisë, si dhe përshtypjet e vetë gazetarëve që raportojnë për pandeminë në vend. Kjo rubrikë është pjesë e projektit “Nxitja e Edukimit për Median dhe Fuqizimi i Gazetarisë së Pavarur në Ballkanin Perëndimor,” i kryesuar nga Albany Associates LTD., me mbështetjen financiare të Foreign & Commonwealth Office.