Reporting Diversity Network 2.0

Rrjeti i Raportimit të Diversitetit 2.0 është një projekt rajonal që po zbatohet nën drejtimin e Media Diversity Institute  në partneritet
me South East European Network for Profesionalisation of Media (Shqipëri), Center for Investigative Journalism (Bonje Hercegovinë),
KosovaLive (Kosovë), Center for Investigative Journalism (Mal i Zi), Institute for Communication Studies (Maqedoni e Veriut),
Media Diversity Institute Western Balkans (Serbi).

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë nivelin e përgjegjshmërisë së aktorëve në sferën e medias në ruajtjen e interesave
publike dhe të kontribuojë në pluralizmin, profesionalizmin dhe diversitetin në raportim në Ballkanin Perëndimor.

Për ta bërë të mundur këtë, kryhet monitorim sistematik i mediave dhe identifikohen mesazhet që përjetësojnë gjuhën e urrjetjes,
ndarjet historike, propagandën, dezinformimin dhe nxitjen e perceptimeve stereotipike të diversitetit, kryesisht me bazë etninë,
fenë dhe gjininë.  Qëllimi i indentifikimit të këtyre mesazheve është zëvëndësimi i tyre me mesazhe që promovojnë bashkëjetesën,
tolerancën dhe diversitetin në cilëndo formë qoftë ai (etnik, fetar, gjinor, racor, etj.).