Transition Promotion Program

Artikujt dhe intervistat e kësaj rubrike janë pjesë e një serie shkrimesh rreth sfidave aktuale të integrimit europian të Shqiperisë , një projekt i Institutit Shqiptar të Medias  në kuadrin e Programit të Promovimit të Tranzicionit të Republikës Çeke.

Studimi i meposhtem eshte realizuar nga nje grup ekspertesh, drejtuar nga Prof. Asoc. Dr. Ilir Kalemaj.

Perceptimi publik për BE-në në Shqipëri

Public perception of the EU in Albania

Pikëpamjet e shprehura janë të autorëve dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorit apo partnerit të Projektit.